Menu

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Privacyverklaring

I value your privacy and published my privacy statement below. It is in Dutch, if you would like to receive an english translation you can request it through privacy@vollebregt.net

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

 • Verantwoordelijkheid

  Ik ben Hans Vollebregt, een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP'er). Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben partner in de Maatschap Integration Technology Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 65077350, en beheerd door The Future Group (TFG).

  Persoonsgegevens die ik verwerk

  Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of producten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - (Mobiel) Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Uitvoering kunnen geven aan de opdracht of de overeenkomst die wij hebben gesloten
  - Met je in contact te kunnen komen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  - Mijn nieuwsbrief of reclamefolder naar je te kunnen verzenden
  - Het (digitale) resultaat van of rapportage over de opdracht die ik voor je uitvoer, naar je te kunnen verzenden
  - Jouw betaling af te kunnen handelen, of jou te betalen
  - Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte en financiƫle administratie.

  De grondslag van de registratie van jouw persoonsgegevens is de overeenkomst die je met mij hebt gesloten, of je interesse in mijn product of diensten die je hebt geuit door afgifte van je visitekaartje, je aanvraag via e-mail, social media of het ingevulde contactformulier op mijn website.

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na afloop van de opdracht bewaar, of zolang je blijk geeft van interesse in mijn product of dienst. Daarna bewaar ik je persoonsgegevens uitsluitend nog in de financiƫle administratie gedurende maximaal 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vollebregt.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs naar mij toe te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig

  Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via privacy@vollebregt.net

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

  Ik gebruik cookies of vergelijkbare technieken, maar alleen om mijn website of web services tegen misbruik te beschermen. Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken om jou te volgen. Ik verzamel wel algemene statistieken over het gebruik van deze website, maar gebruik daarbij geen IP-adressen of cookie-informatie.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact met mij op via privacy@vollebregt.net. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken hun website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Vragen

  Als je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van je rechten omtrent privacy, neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

  Contactgegevens

  Hans Vollebregt, te bereiken via privacy@vollebregt.net